Η Έρευνα και Καινοτομία ως Μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας

0
251

γράφει ο Δρ. Διονύσιος Παναγιωτάρας
Καθηγητής
Μέλος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. Ηλείας

Η ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την καταπολέμηση της κρίσης μέσω της ανάπτυξης της «Οικονομίας της Γνώσης». Σκοπός είναι η καθιέρωση της ΕΕ στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ως αποτέλεσμα των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, κάνουν ολοένα και περισσότερο επιτακτική την ανάγκη δόμησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα επιτρέπει την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής δομής της χώρας και θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής οικονομίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η σύνδεση της έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τον τομέα της παραγωγής και την επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Κύρια παράμετρος πρέπει να είναι ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει κατ’ ουσίαν αυτήν την αλληλεπίδραση και δε θα λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Το νέο παραγωγικό μοντέλο να στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. Να ξεπερνά τις υφιστάμενες στρεβλώσεις όπως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και οι μικρές επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η νέα μορφή επιχειρηματικότητας είναι αναγκαίο να συνδέεται με τη γνώση και να συνδυάζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι επενδύσεις στην παιδεία, την επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη δόμηση αυτού του μοντέλου. Επιπλέον, η καινοτομία δύναται να συμβάλει αποφασιστικά στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Κράτους, δημιουργώντας, αφενός καινούριους και εξυπνότερους τρόπους χρηματοδότησης του, αφετέρου, ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να προάγει ένα σύστημα Αξιοσύνης και Αριστείας μέσα στο οποίο θα λειτουργούν και θα αναδεικνύονται οι πνευματικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Ένα σύστημα και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη διαρκή σύζευξη της έρευνας και της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι συνυφασμένη με την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Ο στόχος λοιπόν είναι να διαμορφώσουμε ελεύθερους και δημιουργικούς ανθρώπους που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Η Ελλάδα ΜΠΟΡΕΙ να γίνει η χώρα της πραγματικής Αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Αυτό είναι το ΧΡΕΟΣ μας απέναντι στη νέα γενιά. Αυτή είναι η ΕΥΘΥΝΗ μας απέναντι στην Πατρίδα.