Ο δήμος Ηλιδας και τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας 2018 – Καθαρισμός οικοπέδων

0
226

Ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των μέτρων αντιπυρικής προστασίας που ξεκινούν από την 1η Μαΐου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική Διάταξη, το άρθρο 15 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων –κωμοπόλεων και χωριών– και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωσή τους από ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν εγκαταλελειμμένων καυσίμων ή άλλων υλικών που είναι επικίνδυνα για ανάφλεξη ή έκρηξη και λοιπών επικίνδυνων αντικειμένων προς αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι ιδιοκτήτες πρέπει άμεσα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ειδάλλως θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, οι κυρώσεις που προβλέπονται μέσω του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010 αρ. 94 παρ. 26) αναφέρουν τα εξής:
«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμα πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους, η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Ο Δήμος Ήλιδας προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος.
Παρακαλούνται, λοιπόν, οι δημότες να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών και να συνδράμουν στην προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου.
Παράλληλα, μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ήλιδας στο τηλέφωνο 26220 22554, για τυχόν ακαθάριστα οικόπεδα που δεν υπάρχει ή δεν γνωρίζουν τον ιδιοκτήτη.