Σε ΦΕΚ η διαδικασία αξιολόγησης στο Δημόσιο – Οι προβλέψεις – Οι αλλαγές

0
214

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4533/2018: «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις», το άρθρο 9 του οποίου τροποποιεί διατάξεις του Ν.4369/2016 σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου και εισάγει την ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία θα διενεργείται εφεξής µέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.

Σε ΦΕΚ η διαδικασία αξιολόγησης στο Δημόσιο - Οι προβλέψεις - Οι αλλαγές

Ειδικότερα, οι αξιοσημείωτες προβλέψεις – ορισμοί του άρθρου 9, σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου έχουν ως εξής:
  1. Προβλέπεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων, η οποία θα διενεργείται µέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου (Παρ. 1).
  2. Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιµέρους φάσεις αυτής (Παρ. 2).
  3. Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. – Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά. – Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησής του (Παρ. 3).
  4. Η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης και του ανώνυµου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Παρ. 4).
  5. Απαλείφεται η υποχρέωση κατάρτισης του ανώνυμου ερωτηματολογίου από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού (Παρ. 5).
  6. Εισάγεται η κλήση του υπαλλήλου επί αποδείξει από τον πρώτο αξιολογητή, ενώ ορίζεται ότι, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του αξιολογούμενου στον αξιολογητή μπορεί να γίνει μέσα σε μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης (Παρ. 6).