Συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς – επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

0
273

Με την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιλύθηκε διαφωνία μεταξύ ΔΕΥΑ και της Υπηρεσίας Επιτρόπου που ελέγχει τις δαπάνες της, αναφορικά με το κατά πόσο το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας μειώνει την προσωπική διαφορά του εργαζομένου που καταβάλλεται από 01.01.2016 ή, αντίθετα, αν αυτό συνιστά παροχή που καταβάλλεται επιπλέον της προσωπικής διαφοράς, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 27 του ν. 4354/2015 η διαφορά που θα προέκυπτε μεταξύ του ποσού των αποδοχών κάποιου εργαζομένου στο Δημόσιο έως την 31.12.2015 και του μειωμένου μισθολογίου που καθιερώθηκε με τον ίδιο νόμο, θα συνέχιζε να καταβάλλεται στον υπάλληλο ως προσωπική διαφορά επιπλέον του χαμηλότερα πλέον καθορισθέντος βασικού μισθού. Επί παραδείγματι, κάποιος υπάλληλος που ελάμβανε έως την 31.12.2015 αποδοχές ύψους 1.000 ευρώ για τη θέση που κατείχε και για την οποία ο βασικός μισθός καθορίσθηκε με το ν. 4354/2015 στο ποσό των 900 €, θα συνέχιζε και από 01.01.2016 να λαμβάνει 1.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 900 ευρώ θα ήταν ο βασικός μισθός και τα 100 ευρώ η προσωπική διαφορά. Παράλληλα, με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 27 προβλέπεται ότι μελλοντική αύξηση του μισθού θα μειώνει την προσωπική διαφορά. Έτσι στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ο βασικός μισθός του υπαλλήλου αυξηθεί μετά την 01.01.2016 κατά 20 ευρώ, θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 20 ευρώ η προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα οι συνολικές αποδοχές να παραμείνουν ίδιες.

Ο κανόνας αυτός έχει δύο εξαιρέσεις σύμφωνα με το Νόμο. Συγκεκριμένα αυτές αφορούν στην αύξηση αποδοχών που επέρχεται με το επίδομα θέσης ευθύνης και με το επίδομα προωθημένης εξέλιξης. Κατά συνέπεια στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ο υπάλληλος μετά την 01.01.2016 λάβει επίδομα θέσης ευθύνης 60 ευρώ, οι συνολικές αποδοχές του θα ανέλθουν πλέον στο ποσό των 1.060 ευρώ, καθώς η προσωπική διαφορά δεν θα μειωθεί, ή διαφορετικά θα συμψηφιστεί, με το επίδομα θέσης ευθύνης.

Η διαφωνία που έλυσε το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ανωτέρω απόφαση του Κλιμακίου προέκυψε εξαιτίας της άποψης της ΔΕΥΑ ότι και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις, αν και δεν αναφέρεται ρητώς στο Νόμο. Δηλαδή η ΔΕΥΑ υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος του παραδείγματός μας ελάμβανε μετά την 01.01.2016 επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ποσού 50 ευρώ, ο μισθός του θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί στο ύψος των 1.050 ευρώ και άρα το επίδομα να μην συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Για την υποστήριξη αυτής της άποψης η ΔΕΥΑ βασίστηκε σε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες φαινόταν ότι το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας περιλαμβανόταν στις εξαιρέσεις μαζί με τα άλλα δύο επιδόματα. Πλην όμως το Κλιμάκιο έκρινε ότι, η εγκύκλιος, ως διοικητικό έγγραφο, δεν δύναται να τροποποιεί το Νόμο και συνεπώς δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερες εξαιρέσεις από όσες καθιερώνει ο ίδιος ο Νόμος, δηλαδή τις εξαιρέσεις των δύο ανωτέρω επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι, στη συγκεκριμένη απόφαση μειοψήφησε ένα μέλος της σύνθεσης.

Με βάση αυτή την απόφαση, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και άρα ο υπάλληλος του παραδείγματος θα συνεχίσει να λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.000 ευρώ ακόμα και αν του χορηγηθεί επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ύψους 50 ευρώ, διότι αυτό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά των 100 ευρώ που λαμβάνει. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι αντίθετα έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλη απόφασή του, την 31/2018 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα, με την οποία επίσης επιλύθηκε διαφορά μεταξύ Δήμου και της Υπηρεσίας Επιτρόπου αναφορικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

απο το epoli.gr

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468