Ξεκινάει νέα δράση ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η νέα Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Προϋπολογισμός της Δράσης, 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

  Επιδοτούμενες Δαπάνες

  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

  2 τουλάχιστον γλώσσες - Mobile responsive - Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

  Ηλεκτρονικό κατάστημα

  2 τουλάχιστον γλώσσες – Mobile responsive – Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  Δημιουργία site

  Ιστότοπος

  Δημιουργία site
  Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

  Λογισμικό

  Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

  Νέος Εξοπλισμός

  Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  Φιλοξενία (hosting, collocation) - Σύνδεση στο διαδίκτυο - Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads) - Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης - Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, - Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

  Υπηρεσίες

  Φιλοξενία (hosting, collocation) – Σύνδεση στο διαδίκτυο – Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads) – Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης – Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, – Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  Προσωπικό

  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

  Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

  Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

  Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:

  • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
  • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

  Ηλεκτρονική Υποβολή

  Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

  Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 – 17 Σεπτεμβρίου 2018